กรรมการสมาคมฯ

กรรมการสมาคมฯจะได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกของสมาคมฯ

กรรมการสมาคมฯอยู่ในวาระละ 4 ปี

กรรมการสมาคมฯชุดปัจจุบันได้รับการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2565 และจะสิ้นสุดวาระในปี พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย

 

นายกสมาคมฯ นพ. ยุทธนา แสงสุดา
อุปนายก พญ. สุภัทรพร เทพมงคล
เลขาธิการ พญ. ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม
เหรัญญิก พญ. อจลญา เตยะธิติ
ประธานวิชาการ พญ. เบญจาภา เขียวหวาน
ปฏิคม พญ. ธารทิพย์ ผลวัฒนา
ทะเบียนและบรรณารักษ์ พญ. วิชชนา จำรูญรัตน์
กรรมการกลาง ดร. พุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์
พญ. คนึงนิจ กิ่งเพชร
ประชาสัมพันธ์ พญ. ชนินาถ สกุลพิสุทธิ์
เลขานุการ พญ. นันทพร วงศ์สุรวัฒน์