กรรมการสมาคมฯ

กรรมการสมาคมฯจะได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกของสมาคมฯ

กรรมการสมาคมฯอยู่ในวาระละ 4 ปี

กรรมการสมาคมฯชุดปัจจุบันได้รับการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2561 และจะสิ้นสุดวาระในปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

 

นายกสมาคมฯ นพ. ยุทธนา แสงสุดา
อุปนายก พญ. มลฤดี เอกมหาชัย
เลขาธิการ นพ. ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
เหรัญญิก พญ. คนึงนิจ ธรรมนิรัต
ประธานวิชาการ นพ. จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร
ปฏิคม พญ. เบญจาภา เขียวหวาน
ทะเบียนและบรรณารักษ์ พญ. ชนิกา ศรีธรา
กรรมการกลาง พญ. ภาวนา ภูสุวรรณ
พญ. สุภัทรพร เทพมงคล
ประชาสัมพันธ์ พญ. วิชชนา จำรูญรัตน์
เลขานุการ พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์