ติดต่อเรา

นายกสมาคมฯ

นพ. ยุทธนา แสงสุดา

แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลราชวิถี ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานครฯ 10400
e-mail: yuthanasae@yahoo.com

อุปนายก

พญ. มลฤดี เอกมหาชัย

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50200
e-mail: molrudee.ekm@cmu.ac.th

เลขาธิการ

นพ. ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ 10330
e-mail: tawatchai.ch@chula.ac.th

เหรัญญิก

พญ. คนึงนิจ ธรรมนิรัต

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานครฯ 10400
e-mail: kanungnij.thm@mahidol.edu

ประธานวิชาการ

นพ. จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น 40002
e-mail: charoonsak.som@gmail.com

ปฏิคม

พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานครฯ 10700
e-mail: bkhiewvan@yahoo.com

ทะเบียนและบรรณารักษ์

พญ. ชนิกา ศรีธรา

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานครฯ 10400
e-mail: Chanika.sri@mahidol.edu

กรรมการกลาง

พญ. ภาวนา ภูสุวรรณ

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานครฯ 10700
e-mail: pawana.pus@mahidol.ac.th

กรรมการกลาง

พญ. สุภัทรพร เทพมงคล

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ 10330
e-mail: supatporn@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์

พญ. วิชชนา จำรูญรัตน์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานครฯ 10400
e-mail: Wichana.cha@mahidol.edu
e-mail: thaisnmpr@gmail.com

เลขานุการ

พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานครฯ 10400
e-mail: arpakorn.kos@mahidol.edu

ผู้ดูแล Web site

e-mail: tawatchai.ch@chula.ac.th