ติดต่อเรา

นายกสมาคมฯ

นพ. ยุทธนา แสงสุดา

แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลราชวิถี ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานครฯ 10400
e-mail: yuthanasae@yahoo.com

อุปนายก

พญ. สุภัทรพร เทพมงคล

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ 10330
e-mail: supatporn@hotmail.com

เลขาธิการ

พญ. ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่ 50200

เหรัญญิก

พญ. อจลญา เตยะธิติ

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานครฯ 10700
e-mail: dr.ajalaya@gmail.com

ประธานวิชาการ

พญ. เบญจาภา เขียวหวาน

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานครฯ 10700
e-mail: bkhiewvan@yahoo.com

ปฏิคม

พญ. ธารทิพย์ ผลวัฒนา

งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
36 ม.1 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองไผ่
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

ทะเบียนและบรรณารักษ์

พญ. วิชชนา จำรูญรัตน์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานครฯ 10400
e-mail: Wichana.cha@mahidol.edu

กรรมการกลาง

ดร.พุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานครฯ 10400

กรรมการกลาง

พญ. คนึงนิจ กิ่งเพชร

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ 10330

ประชาสัมพันธ์

พญ. ชนินาถ สกุลพิสุทธิ์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานครฯ 10400
e-mail: thaisnmpr@gmail.com

เลขานุการ

พญ. นันทพร วงศ์สุรวัฒน์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น 40002
e-mail: nantwo@kku.ac.th
e-mail: dr.nantaporn@gmail.com

ผู้ดูแล Web site

e-mail: tawatchai.ch@chula.ac.th