ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520

โดยมีวัตถุประสงค์คือ :

  • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • เผยแพร่ความรู้ จัดการอบรม และให้คำแนะนำการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
  • สนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านความรู้ การศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • ร่วม มือกับแพทยสมาคม สมาคมแพทย์ระบบอื่นๆ และองค์การทางการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยในประเทศให้มีประสิทธิภาพ
  • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

new