สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

การเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ

ด้วยกรรมการสมาคมฯชุดปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการทำงานลงในปี พ.ศ.2565 นี้ จึงได้ดำเนินการเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯชุดต่อไป โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเลือกตั้งด้วยแบบฟอร์มซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งได้จัดทำขึ้นในรูปแบบของ Google Form สมาชิกฯสามารถเลือกจากผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นโดยเลือกได้ไม่เกิน 11 ท่านจากผู้สมัครทั้งสิ้น 13 ท่าน ดังมีรายละเอียดังนี้
จดหมายประกาศการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
รายชื่อและรายละเอียดของผู้สมัครเป็นกรรมการสมาคมฯ
รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ (เรียงตามตัวอักษร)
บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ (Google Form)
หรือ scan QR code Form-TSNM2565-QR
สำหรับผลการเลือกตั้ง จะประกาศให้สมาชิกทราบและรับรองในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

RCRT-2021_logo

RCRT-RST Annual Meeting

March 2022, IconSiam, Bangkok, Thailand
Nuclear Medicine 2022 Annual Meeting Program


ยินดีต้อนรับ

สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520

โดยมีวัตถุประสงค์คือ :

  • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • เผยแพร่ความรู้ จัดการอบรม และให้คำแนะนำการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
  • สนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านความรู้ การศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
  • ร่วม มือกับแพทยสมาคม สมาคมแพทย์ระบบอื่นๆ และองค์การทางการแพทย์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยในประเทศให้มีประสิทธิภาพ
  • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

new

Thai National Guideline for Nuclear Medicine Investigations in Epilepsy

Thai SNM COVID-19 POSTER

ThaiSNM_COVID19